Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Даниела Константинова Драганова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​​   Дата на публикуване: 12.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Ас. Даниела Константинова Драганова
Тема на дисертационния труд:„Роля на медицинската сестра в екипа за  комплексна рехабилитация на психично болни"
Научен ръководител:  Проф. д-р Соня Колева Тончева, д.м.
 Доц. д-р Николина Станчева Ангелова-Барболова
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-292/09.10.2015 г. Изготвя
Председател Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицински психология", Зам.-ректор КНС на МУ – Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. Варна Рецензия
Външен член

 Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. - Факултет „Обществено здраве",

МУ-Плевен

Становище
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – Катедра „Здравни грижи" при Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище
Вътрешен член​ Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Директор Филиал Шумен към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Диана Станчева Димитрова, д.м. – Директор Филиал Велико Търново към МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м. – Декан на Факултет Обществено здраве при МУ-Плевен  
​Автореферат ​ ​
Заседанието на Научно​то жури ще се проведе на 27.11.2015 г. от 14.00 ч. в зала 106 ​на Медицински колеж - Варна. ​ ​