Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ася Андрианова Консулова-Кирова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публ​икуване: 22.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Онкология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова
Тема на дисертационния труд:„Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином"
Научeн ръководител: Доц. д-р Димитър Калев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-83/28.03.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Катедра „Обща и оперативна хирургия", Ректор на МУ -ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м.н. – Началник Клиника „Химиотерапия", СБАЛО – ЕАД СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, д.м. – Началник Клиника "Онкология и Хематология", Заместник-директор „Диагностично-лечебна дейност", УМБАЛ „Свети Георги" – ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – Катедра „Хематология, онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина" при МБАЛ, ВМА – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ -ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – Катедра "Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ -Варна 
Външен членДоц. д-р Александър Емилов Юлиянов, д.м. – Катедра „Хирургия, неврохирургия и урология", МФ при Тракийски университет – Стара Загора 
​Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното ж​ури ще се проведе на 09.05.2016 г. (понеделник) от 13.30 ч. в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна.  ​ ​