Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Антония Йорданова Атанасова

                                                                           ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.11.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Гастроентерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Антония Йорданова Атанасова
Тема на дисертац​​ионния труд:„Клинична оценка на болните с язвен колит – съвременен подход"
Научен ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-170/02.10.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – Ръководител УС по гастроентерология, хепатология и хранене, МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – Началник Клиника по гастроентерология и пулмология при МБАЛ „Токуда Болница" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Пламен Николов Пенчев, д.м. – Клиника по гастроентерология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Ваня Александрова Герова-Нанкова, д.м. – Клиника по гастроентерология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" - СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – УС по гастроентерология, хепатология и хранене, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика", МУ - Варна 
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – Началник на Военно-морска болница (МБАЛ – Варна към ВМА-София 
Автореферат​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.12.2014 г. от 14.30 ч.  в аудитория „Проф. д-р Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна ​ ​​