Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Образна диагностика"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Образна диагностика и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидат: Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-151/ 09.05.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. - Началник Клиника „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия", МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна, Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна  Рецензия
Външен член Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м.н. - Ръководител Катедра „Образна диагностика", МУ-София Рецензия
Външен член Доц. д-р Галина Иванова Кирова-Неделякова, д.м. - Началник Клиника „Образна диагностика", МБАЛ "Токуда Болница София" Рецензия
Външен член Проф. д-р Милан Петков Тотев, д.м.н. - Началник Отделение „Стационарна образна диагностика", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" – София  Становище
Външен член  Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. - Началник Отделение „Образна диагностика", УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД - Плевен Становище
Вътрешен член

 Доц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. - Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м. - Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м. – Катедра „Орална, ЛЧХ и СОД", МУ-Варна, Клиника "Нуклеарна медицина и метаболитна терапия", МБАЛ „Св. Марина" – Варна  
Външен член Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, д.м. – Началник Клиника "Конвеционална рентгенова диагностика", Катедра „Образна диагностика", ВМА – София  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2016 г. (петък) от 11.00 ч.
в зала „Проф. д-р Лука Пранчев", Катедра „Образна диагностика и лъчелечение"
на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - гр. Варна. ​ ​