Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.

                                                          ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.09.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Нуклеарна медицина"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Образна диагностика и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: Гл. ас. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-253/05.08.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. – Началник клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, УМБАЛ „Св. Марина" – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, д.м.н. – Началник на  Клиника по нуклеарна медицина, СБАЛО, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, д.м.н. – Началник Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ "Александровска" - София, Ръководител на Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Марина Борисова Гарчева-Цачева, д.м.н. – Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ "Александровска" – СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, д.м. – СБАЛО, гр. София  Становище
Вътрешен член Доц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Тошко Златев Петров, д.м. – Клиника по нуклеарна медицина,УМБАЛ "Александровска" – София 
Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.10.2015 г. от 11.00 часа

в Зала „Проф. д-р Пранчев", ет.1, Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МБАЛ „Св. Марина" - гр. Варна.

​​​ ​

 ​