Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Орална и лицево-челюстна хирургия"
Факултет: Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 4/ 15.01.2016 г.
Кандидат: доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-72/ 15.03.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, д.м.н. - Катедра „Анатомия и хистология" при ФМ на МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Лицево-челюстна хирургия", Зам.-декан Международно сътрудничество и проектна дейност при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, д.м. - Ръководител Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивРецензия
Външен член  Проф. д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м. - Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Ангел Георгиев Бакърджиев, д.м. - Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м. - Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ – Варна до 10.07.2012 г.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член

 Проф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Неврохирургия и УНГ болести" при

МУ-Варна

 
Външен член Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. - Председател на научното дружество по Оториноларингология, хирургия на глава и шия, МБАЛ „Св. Панталеймон" и УМБАЛ „СОФИЯМЕД" ЕАД, гр. София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.05.2016 г. (понеделник) от 12.00 ч. в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​