Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева

ПРИСЪЖ​ДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.09.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат: д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева
Тема на дисертационния труд: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване"
Научни ръководители:  Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.
 Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-205/26.06.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м. – Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м.н. – Специалист по „ЛЧХ", „Пародонтология" и „Обща стоматология" Рецензия
Външен член Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, д.х., д.м.н. Рецензия
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. – Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м. – Ръководител УС по Орална хирургия към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" при МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра по Образна и орална диагностика при МУ-София 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.09.2015 г. ​(вторник) от 12.00 ч.
в аудитория „Димитър Клисаров" на ФДМ при МУ – Варна. ​ ​