Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Георги Йорданов Папанчев

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТО​Р" ​ ​
   Дата на п​убликуване: 01.12.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД"
Кандидат:д-р Георги Йорданов Папанчев
Тема на дисертационния труд:„Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.

Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-304/02.11.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"Станови​ще
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. - гр. ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р инж. Иван Луков Куликов, д.м. – гр. ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. - Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД", ФДМ-Варна  
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра „Образна диагностика", ФДМ-София  
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.12.2015 г. (сряда) от 13.30 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна.​​ ​ ​