Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м.

​З​АЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​​ ​
   Дата на публикуване: 11.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Неврология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Нервни болести и невронауки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 88/13.11.2015 г.
Кандидати:Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-13/13.01.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. - Ръководител Катедра „Нервни болести и невронауки" при МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – Началник клиника по нервни болести, ПМБАЛ-София ЕАДРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. - Катедра „Нервни болести и невронауки" при МУ -ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Марин Пенков Даскалов, д.м.н. – Заместник-декан сектор „Научна дейност и развитие на научните кадри" при МУ-София Становище
Външен член Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Неврология и неврохирургия" при МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. - Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"Становище
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Заместник-ректор КНС, Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. – Ръководител Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания" при МУ –Варна  
Външен членДоц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. – УМБАЛ „Д-р Георги Странски", Началник НК при МУ-Плевен 
​Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.03.2016 г. от 10.00 часа

в Заседателна зала (II-ри стаж) на МУ-Варна. ​