Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Дарина Николова Митева-Михайлова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Белодробни болести" 
Факултет  Медицина  
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести", УС "Белодробни болести и алергология" 
Кандидат:д-р Дарина Николова Митева-Михайлова
Тема на дисертационния труд: „Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото"     
Научен ръководител:  Доц. д-р Йордан Радков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-269/ 19.07.2016  г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м. - Ръководител УС "Белодробни болести и алергология", Катедра "Вътрешни болести" към МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Огнян Борисов Георгиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ – СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. – УС "Вътрешни болести и неврология", Катедра "Клинични медицински науки" към МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Павлина Цветкова Николова, д.м. - МУ – ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – УС "Белодробни болести и алергология", Катедра "Вътрешни болести" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Пламен Славов Павлов, д.м. – МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.10.2016 г. (петък) от
13.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина - Варна.
  ​ ​