Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Деница Ярославова Дукова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Гастроентерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Деница Ярославова Дукова
Тема на дисертационния труд:Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести"
Научни ръководители: 

 

 Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-96/ 01.04.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н. - Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски", МУ-София Рецензия
Външен член Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. - Началник Клиника по гастроентерология и хепатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски", МУ-Плевен Рецензия
Външен член Доц. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. - Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски", МУ-София Становище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. -  УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Светлозар Петров Балев, д.м. - Началник „Лаборатория по Клинична имунология" при МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна, Катедра „Клинични медицински науки" при МУ-Варна  
Външен член Полк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. - Началник Военно-морска болница (МБАЛ-гр. Варна към ВМА гр. София)  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.06.2016 г. /четвъртък/ от 14.00 ч.
в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна.  ​ ​