Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Десислава Атанасова Константинова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Ортопедична стоматология"
Факултет   Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Протетична дентална медицина"
Кандидат:д-р Десислава Атанасова Константинова
Тема на дисертационния труд: „Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия"
Научни ръководители: Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-225/24.06.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н. – Катедра  „Протетична дентална медицина" при МУ-Варна до 22.06.2012 г.Становище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – Катедра „Прететична дентална медицина" при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. – МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. – Катедра „Орална хирургия" при МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. – Катедра „Хигиена и епидемиология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панов, д.м.- Катедра  „Образна и орална диагностика", МУ-София 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.07.2016 г. (четвъртък) от 13.30 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна.