Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д.б.н. Диана Георгиева Иванова
                                                                                              Дата на публикуване: 27.06.2013 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, информатика и математика  
Професионално направление:4.3. Биологически науки  
Научна специалност:Биохимия    
ФакултетФармация    
Първично структурно звеноКатедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика  
Брой места:1    
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013 г.  
Кандидати:Доц. д.б.н. Диана Георгиева Иванова   
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-171/05.06.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. - Директор Медицински колежСтановище
Външен член2.  Член.-кор проф. д.б.н. Ваньо Митев – Ректор на МУ – София, Ръководител Катедра „Медицинска химия и биохимия”Рецензия
Външен член3. Проф. Алексей Алексеев, д.б. – Главен секретар на МУ – София, Катедра „Медицинска химия и биохимия” при МУ – СофияРецензия
Външен член4. Проф. Емануил Гачев, д.м.н. - Катедра „Медицинска химия и биохимия” при МУ – СофияРецензия
Вътрешен член5. Проф. д.б.н. Марияна Филипова-Маринова – Катедра „Биология” при МУ – ВарнаСтановище
Външен член6. Доц. Татяна Влайкова, д.б. -  Ръководител Секция „Биохимия”, МФ на Тракийски университет, гр. Стара Загора Становище
Външен член7.  Доц. Татяна Янкова, д.б. – специалист по биохимияСтановище
Резервни членове:      
Външен резервен член:1.  Доц. Петя Иванова, д.б. – Секция „Биология и екология на морето”, Институт по океанология при БАН 
Вътрешен резервен член:2.  Доц. д-р Златислав Стоянов, д.м. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология” при МУ - Варна 
      Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  12.07.2013 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, сграда "Ректорат" на МУ - Варна