Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Диана Миленова Радкова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 05​.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Инфекциозни болести"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звено„Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат:Д-р Диана Миленова Радкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-171/27.05.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м. – Ръководител Катедра „Инфекциозни болести и паразитология" към МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки" към МУ-ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. – Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина" при МУ - ПлевенСтановище
Външен член Доц. Павлина Петкова Дамянова, д.м. – Катедра „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър", гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Петър Иванов Манолов, д.м. – инфекционист, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Зам.-ректор УД, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – Ръководител Катедра „Микробиология и вирусология" към МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Лилия Маркова Пекова, д.м. – Инфекциозна клиника МБАЛ "Проф. Ст. Киркович"АД, гр. Стара Загора 
Резюмета на научни​те трудове​​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.07.2015 г. (понеделник) от 11.00 часа в Заседателна зала
 (II етаж) на МУ- Варна.
​ ​

 ​