Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Педиатрия"
Факултет: Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Клинични медицински науки", УС
"Инфекциозни болести, детски болести
и епидемиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

бр. 88/13.11.2015 г.
Кандидат:доц. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-370/30.12.2015 г. и Р-109-28/17.02.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. –
Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична
лаборатория" при МУ - Варна
Рецензия
Външен членПроф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м. –
Катедра „Здравни грижи" към МУ-София
Рецензия
Външен членПроф. д-р Георги Христов Петков, д.м. –
Клиника по детски болести при МУ - Стара Загора
Рецензия
Външен членПроф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, д.м. –
Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" при
МУ-Пловдив
Становище
Външен член
Доц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. –
Началник Клиника „Вътрешни болести" към
МБАЛ „Св. Анна" – Варна
Становище
Вътрешен член
Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. –
Ръководител Катедра „Педиатрия" при МУ - Варна
Становище
Вътрешен членДоц. д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м. –
Катедра „Предклинични и клинични науки"
при МУ - Варна
Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Ваня Станчева Тодорова, д.м. –
УС „Медицински лаборант" при Медицински колеж
- Варна
 
Външен членДоц. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м. –
Клиника по детска ревматология, кардиология и
хематология към СБАЛДБ – София
 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.03.2016 г. (понеделник) от 11.00 ч. в
Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.
​ ​