Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Димитър Георгиев Ставрев

ЗАЕМАНЕ НА​ АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Медицина на бедствените ситуации (Морска медицина)"
Факултет Медицина
Първично структурно звено

 Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина"   

 УС по морска медицина

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 29/ 12.04.2016 г.
Кандидат: д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-211/ 10.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. - Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина" при МУ - Варна Становище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. - Генерален директор на БЧК, УС „Медицина на бедствените ситуации" при МУ - Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. - Началник Военно-морска болница (МБАЛ гр. Варна към ВМА
гр. София)
Рецензия
Външен член Проф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. - Началник Клиника по спешна токсикология, Ръководител Катедра „Медицина на катастрофите и токсикология" при Военномедицинска академия, гр. София Становище
Външен член Подп. доц. д-р Димо Илиев Димов, д.м. - Началник НИЛ по „Медицина на бедствените ситуации" при Военномедицинска академия, гр. СофияСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. - Ръководител Катедра „Хигиена, МБС и епидемиология" при МУ - Варна Становище
Вътрешен член Доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м. - Ръководител УС по медицина на бедствените ситуации, Катедра „Хигиена, МБС и епидемиология" при МУ - Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. - Зам.-декан на Факултет Медицина, Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология" 
Външен член Доц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м. - Анестезиолог в Русенски университет „Ангел Кънчев", Факултет „Обществено здраве и здравни грижи"  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на ​Научното жури ще се проведе на 11.10.2016 г. (вторник) от 14.00 ч. в Заседателна зала (II-ри етаж) на Медицински университет - Варна. ​ ​