Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Иван Георгиев Попов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство" (в здравеопазването)"
Факултет„Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено„Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат: Иван Георгиев Попов
Тема на дисертационния труд: „Управление на програми за превенция на наркомании, основани на културалните особености на общността"
Научен ръководител: Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ №Р-109-640 /27.11.2018 г.
ПредседателПроф.  Тодорка Игнатова Костадинова, д.и., научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет – ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Соня Тотева Женкова, д.м., научна специалност по Психиатрия, Медицински университет -София, бивш Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм - СухиндолРецензия
Външен членПроф. Ангел Блажев Мирчев, д.ик.н. – научна специалност „Организация и управление на производството - стопанско управление" , Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – гр. БургасСтановище
Външен членПроф.  Анастасия Райкова Станчева – Вълчева, д.и.,  научна специалност „Социално управление (Развитие на организациите)", Катедра „Администрация и управление", Факултет „Управление", Икономически университет – ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м., научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)", катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Медицински университет – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

Доц. Мария Димитрова Рохова - Йорданова, д.и., научна специалност „Социално управление", катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Медицински университет – Варна

 

 
Външен членДоц. д-р Мария Георгиева Александрова, д.м., научна специалност по Психиатрия,  Психиатрична клиника към „УМБАЛ – Д-р Г. Странски" ЕАД, Плевен, Медицински колеж при МУ – гр. Плевен. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  28.02.2019 г.  от  10:00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет - Варна ​ ​