Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Пиарета Пенчева Николова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ. бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-148/22.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология", Медицински университет – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, д.м.н. – Катедра „Физиология", Медицински университет – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаСтановище
Външен член  Доц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. – Катедра „Физиология", Медицински университет – СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Анна Найденова Толекова, д.м. – Ръководител Катедра „Физиология, патофизиология и фармакология", Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора  Становище
Вътрешен член Доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, д.м. – Ръководител УС "Физиология", Катедра  "Физиология и патофизиология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. – Ръководител УС „Патофизиология", Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ – Варна 
Външен член Доц. д-р Боряна Крумова Русева-Кънчева, д.м. – Катедра „Физиология и патологична физиология", МУ – Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.07.2015 г. (понеделник) от 11.00 часа
в Докторантско училище (III етаж) на МУ- Варна. ​ ​