Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Албена Василева Мерджанова

                                                               ​    ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                                   Дата на публикуване: 03.07.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално нап​равление:4.2. Химически науки
Научна специалност:Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра по химия
Кандидат:Албена Василева Мерджанова
Тема на дисертационния труд:"Мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби"
Научни ръководители: Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-106/23.06.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. – Катедра "Химия", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д.х.н. Магдален Димитров Златанов – Пловдивски университет, Химически факултет, гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д.х.н. Антоанета Младенова Желева - Тракийски университет, Факултет "Медицина", гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. Николай Атанасов Ризов, д.х. - хоноруван преподавател, Нов български университет, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д.х.н. Веселина Иванова Гаджева - Тракийски университет, Факултет "Медицина", гр. Стара ЗагораСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. – Ръководител Катедра „Медико-биологични науки", МУ – Варна 
Външен членДоц. Иглика Тотева Узунова, д.х. – Икономически университет, гр. Варна 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.07.2014 г. от 11.00 ч. в III-та аудитория, сграда Ректорат на МУ – Варна ​ ​