Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Вилиям Доков ​

                                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
 Дата на публикуване: 22.04.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Съдебна медицина"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Oбща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:д-р Вилиям Викторов Доков
Тема на дисертационния труд:​„Възможности за въвеждане на обективни критерии при определянето на медико-биологичната квалификация „опасност за живота" на телесни повреди"
Научен ръководител: Доц. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-68/16.03.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. – Ръководител УС по съдебна медицина и деонтология при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. Йонко Димитров Кунчев, д.ю.н. – специалист по наказателно право и криминалистика, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър", Зам.-декан на Юридически Факултет на ПУ „Паисий Хилендарски"Рецензия
Външен член Доц. Петко Иванов Лисаев, д.м. – ръководител на Катедра по съдебна медицина при МУ-ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Севдалин Славов Начев, д.м.н. - специалист по съдебна медицина и патология. София, Лаборатория по клинична патология, УМБАЛ "Свети Ив. Рилски", СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – специалист по патология, гр. Варна 
Външен членПроф. д-р Ангел Ангелов, д.м.н. – специалист по патология, гр. Варна 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.05.2015 г. (петък) от 10.00 ч. в аудитория "Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна ​ ​