Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ангел Борисов Ангелов

​​​

                                                                                  ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.11.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Сърдечно-съдова хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Ангел Борисов Ангелов
Тема на дисертационния труд:„ЕВЛА (ELVeS) – анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното"
Научен ръководител:  Доц. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-163/02.10.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. - МБАЛ „НКБ" ЕАД - СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м. - Завеждащ Клиника "Съдова хирургия и ангиология", МБАЛ „Токуда Болница" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Димитър Петков Петков, д.м. – Началник Отделение „Съдова хирургия" при МБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Веселин Петров Петров, д.м. – Ръководител УС „Сърдечно-съдова хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан Факултет „Медицина" при МУ - Варна 
Външен членПолк. доц. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м.н. – Завеждащ Клиника „Съдова хирургия", ВМА - София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.12.2014 г. от 13.00 ч. ​ ​