Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Кардиология"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Вътрешни болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: Д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-141/18.05.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – Ръководител Катедра „Вътрешни болести" към МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – Изпълнителен директор на СБАЛ по Кардиология, гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника по вътрешни болести, ПОКБ „Св. Анна" – гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Нина Николова Гочева, д.м. – Началник Клиника по кардиология и интензивна терапия, МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. –Катедра
„Пропедевтика на вътрешните болести" към МУ-Варна
Становище
Вътрешен член Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. - Катедра „Вътрешни болести",    УС „Кардиология и ревматология" към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. – Катедра „Вътрешни болести" към МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – специалист кардиолог, МБАЛ "Св. Анна - Варна" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2015 г. (петък) от 13.00 ч. в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​