Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ирина Илиева Пашалиева

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 26.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:​4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Физиология на животните и човека"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Ирина Илиева Пашалиева
Тема на дисертационния труд:„Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата у плъхове"
Научен ръководител: Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-182/20.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.- Директор на МК-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, д.м.н. - Катедра "Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология", МУ-ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Николов Терзииванов, д.м.н. - СУ „Климент Охридски", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология", МУ-ВарнаСтано​вище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител на УС по патофизиология, МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. - Катедра по физиология, МУ-София 
Автореферат ​
Заседанието на Науч​ното жури ще се проведе на 09.07.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч.
в зала "Докторантско училище" на МУ - Варна ​ ​