Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ивета Пламенова Катрева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 15.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Ортопедична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия"
Кандидат:д-р Ивета Пламенова Катрева
Тема на дисертационния труд:„Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти"
Научни ръководители:  Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-236/30.07.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. – Ръководител Катедра "Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Христо Калчев Кисов, д.м.н. – Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ – ПловдивРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ - СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Димитър Андонов Филчев, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ - СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Тодор Пеев Георгиев, д.м. – гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 14.00 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна.