Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Калина Стоянова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 15.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Ортопедична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия"
Кандидат:д-р Калина Стоянова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и тотални плакови протези"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.

 Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-234/30.07.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Ръководител Катедра „Образна и орална диагностика", МУ- СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. – Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина", МУ-ПловдивРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, д.м.н. – Катедра „Протетична дентална медицина", МУ-ПловдивСтановище
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м. – Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Тодор Пеев Георгиев, д.м. – гр. София 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 15.00 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна. ​ ​