Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Десислава Маринова Маринова

​​

                                                                    ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
  ​ ​
                                                                                                                                 Дата на публикуване: 09.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Анатомия, хистология и цитология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Анатомия, хистология и ембриология"
Кандидат:д-р Десислава Маринова Маринова
Тема на дисертационния труд:Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Антон Тончев, д.м.н.

Доц. д-р Ваня Горанова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-114/08.07.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м., Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член1.Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м. – професор по анатомия, хистология и ембриология, МУ – ПловдивРецензия
Външен член2.Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ – СофияРецензия
Външен член3.Доц. д-р Ирина Иванова Стоянова, д.м. – Катедра „Анатомия и хистология", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член4.Доц. д-р Лазар Желев Славов, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, д.м.  – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ – Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2014 г. от 16.00 ч.  в III-та аудитория на МУ - Варна​​