Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Факултет: Обществено здравеопазване
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат: Д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-233/30.07.2015 г.Изготвя
Председател Доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", ФОЗ при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м.н. – Катедра „Здравни грижи", Факултет „Обществено здраве", МУ-СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99"Рецензия
Външен член Доц. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м. – Катедра „Общественоздравни науки", Факултет „Обществено здраве", МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен член  Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", ФОЗ при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Зам.-ректор УД на МУ-Варна, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"Становище
Вътрешен член Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. – Катедра „Хигиена, МБС и епидемиология", МУ-ВарнаСтановище
 
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-декан Факултет „Обществено здравеопазване" 
Външен член Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. - Факултет „Обществено здраве", МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2015 г. (петък) oт 13.00 ч. в Заседателна зала (II етаж) на МУ – Варна. ​ ​