Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Боряна Найденова Иванова-Събева

                                    ​                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.01.2015 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Анестезиология и реаниматология "
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:д-р Боряна Найденова Иванова-Събева
Тема на дисертационния труд:„Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на метастази – анестезиологични проблеми"
Научни ръководители: 

проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.  

Полк. доц. д-р Ивайло Въжаров, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-148/02.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. – Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина", МУ– ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Карадимов, д.м.н. – ИСУЛ – СофияРецензия
Външен член​Проф. д-р Чавдар Стефанов, д.м. – МУ– ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Никола Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ– ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Мария Атанасова Костадинова, д.м. - Болница „Света Анна", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – Катедра „Клинични медицински науки", УС „Хирургически болести", МУ– Варна 
Външен членПроф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м. – Болница „Александровска", гр. София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.01.2015 г. (петък) от 14.00 ч. в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​