Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мария Негринова Негрева

​​

                                                              ​         ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.02.2015 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Кардиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести", УС „Кардиология и ревматология"
Кандидат:д-р Мария Негринова Негрева
Тема на дисертационния труд:Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Светослав Георгиев, д.м.

Доц. д-р Атанас Пенев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-218/13.11.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Федя Петров Николов, д.м.н. – Началник клиника по Кардиология УМБАЛ „Св. Георги", МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника по вътрешни болести, ПОКБ „Св. Анна" – гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. – УМБАЛ „Св. Анна" – гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. - Катедра „Вътрешни болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител УС „Патофизиология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Катерина Димитрова Витлиянова, д.м.н. – МФ на СУ „Климент Охридски", гр. София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.02.2015 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Докторантско училище" на МУ – Варна, сграда „Ректорат". ​ ​