Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Теодора Лъчезарова Маринова

 
ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Офталмология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:Д-р Теодора Лъчезарова Маринова
Тема на дисертационния труд:Микроструктурен анализ на патологичните структури в роговица"
Научен ръководител: Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-145/20.05.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Зам.-ректор „Иновации и транслационна медецина" към МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Валентина Георгиева Златева, д.м.н. – офталмолог на свободна практика, гр. София Рецензия
Външен членДоц. д-р Георги Йорданов Йорданов, д.м. – Медицински факултет към Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. д-р Десислава Велева Статева, д.м. – Катедра „Очни болести, УНГ болести, ЛЧХ с ХС" към МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни науки" към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. – Катедра „Нервни болести“ към МУ-Варна 
Външен членАкад. д-р Петя Иванова Василева – Ръководител СОБАЛ „Академик Пашев“
 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2015 г. (сряда) от 14.00 ч.  
в II-ра аудитория на МУ-Варна ​ ​