Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Руслан Здравков Тошев

​​​​                                                              ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​

                                                                                                                                            Дата на публикуване: 09.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Офталмология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Руслан Здравков Тошев
Тема на дисертационния труд:" Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.

Доц. д-р Александра Цукева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-126/15.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Групчева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – ВарнаСтановище
Външен член1.Проф. д-р Валентина Златева, д.м.н.Рецензия
Външен член2.Доц. д-р Виолета Чернодринска, д.м. – МУ – СофияРецензия
Външен член  3.Доц. д-р Георги Йорданов, д.м. – Медицински         факултет при Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член4.Доц. д-р Цветомир Димитров, д.м. – МУ – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Зорница Златарова-Ангелова, д.м. – Катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Марин Атанасов, д.м. – МУ – Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2014 г. (четвъртък) от 17​​ часа във Втора аудитория на МУ-Варна.