Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл.ас. д-р Кремен Цветанов Цветков

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
        Дата на публикуване: 12.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Кремен Цветанов Цветков
Тема на дисертационния труд:„Биопсията на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии"
Научен ръководител: 

 

Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-134/29.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член 1. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска АГ болница „Майчин дом" – гр. София, Началник Клиника „Бременност с повишен риск"Рецензия
Вътрешен член 2. Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член 3. Доц. д-р Радка Янкова Янева, д.м. – СБАГАЛ „Майчин дом" – гр. ВарнаСтановище
Външен член 4. Доц. д-р Веселина Нинова Маркова, д.м. – Медицински център за асистирана репродукция „Варна" ООД  Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м. – УС „Урология", Катедра „Хирургически болести", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Матей Добрев Андонов, д.м. – Ин-витро консултант, андролог – АМЦДП „Св. Антоний" – гр. Варна 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.09.2014 г. от 13.00 ч. в аудитория "Вл. Иванов" на МУ-Варна. ​ ​