Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елица Петкова Събева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Терапевтична  стоматология"
Факултет  Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Пародонтология и дентална имплантология"
Кандидат:д-р Елица Петкова Събева
Тема на дисертационния труд: „Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантaти"
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-345/ 06.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина" при Медицински университет - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р инж. Иван Луков Куликов, д.м. – гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – Ръководител катедра „Детска дентална медицина" при Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – Ръководител катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика" при Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д-р Елка Вакрилова Попова, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" при Медицински университет - Пловдив 
Автореферат ​ ​
                              Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.11.2016 г. (петък) от 13.30 ч.
                                   в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална медицина",
                                                               при Медицински университет - Варна.
  ​ ​