Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ac. Емилия Петрова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Емилия Петрова Георгиева
Тема на дисертационния труд: „Осигуреност с медико-лабораторни услуги в общата медицинска практика"   
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.

 Доц. Силвия Борисова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-308/ 08.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора Рецензия
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. - Ръководител Катедра „Здравна политика и мениджмънт", ФОЗ, МУ-София Становище
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. - Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", Ръководител УС „Клинична лаборатория", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Наталия Василевн Ушева, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен Директор Антидопингов център,  гр. София  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. /сряда/ от 15:30 ч.
в зала 106 на Медицински колеж - Варна.    ​ ​