Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Евгения Денчева Калевска

                                                                                     ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                                             Дата на публикуване: 23.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Нервни болести и невронауки"
Кандидат:д-р Евгения Денчева Калевска
Тема на дисертационния труд:„Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости"
Научен ръководител: Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-352/ 07.12.2015 г. Изготвя
Председател
Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра
„Нервни болести и невронауки", МУ – Варна
Рецензия
Външен член
Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – Началник
Клиника по нервни болести при  ПМБАЛ – София ЕАД
Рецензия
Външен членДоц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м. – Ръководител
Катедра „Неврология и  неврохирургия", МУ – Плевен
Становище
Външен членДоц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. – Началник
Клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски", гр. Плевен
Становище
Вътрешен членДоц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. –
Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ-Варна
Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Стефан Цветанов Цеков, д.м. – МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Петя Пенчева Минева, д.м. – МФ при Тракийски
университет – Стара Загора
 
                                                                                                                                                                                                      Автореферат ​ ​
           Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.03.2016 г. (петък) от 11.00 ч.  в III-та аудитория на
                                                                                                        МУ – Варна
​ ​