Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Галина Руменова Петрова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Факултет Фармация
Първично структурно звено „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: Гл. ас. Галина Руменова Петрова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-237/30.07.2015 г.Изготвя
Председател Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. Александър Иванов Вълков, д.и. - Ръководител Катедра „Публична администрация" при УНСС – СофияРецензия
Външен членПроф. д.ик.н. Ангел Блажев Мирчев – Ръководител Катедра „Организация и управление на здравеопазването" при Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. БургасРецензия
Външен членПроф. Илко Николаев Гетов,  д.ф. - Катедра „Организация и икономика на фармацията", ФФ при МУ – СофияСтановище
Външен член Проф. д.ик.н. Юлия Добрева Узунова – Катедра „Маркетинг" при ИУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Декан на Факултет "Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ – Варна    Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева - Ръководител Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-Варна 
Външен членПроф. д.ик.н. Тодор Ненов Тодоров - Катедра „Индустриален бизнес" при ИУ-Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.11.2015 г. от 14.00 часа

в Заседателна зала на МУ – Варна.

​ ​