Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова

                                                                              ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.11.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Гастроентерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звено​Катедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова
Тема на дисертационния труд:„Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson"
Научен ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-169/02.10.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – Ръководител УС по гастроентерология, хепатология и хранене, МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Людмила Танова Танкова, д.м.н. – Клиниката по гастроентерология при УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – Началник Клиника по гастроентерология и хепатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски" – Плевен  Рецензия
Външен членДоц. д-р Димитър Василев Таков, д.м. – Началник Катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология", ВМА – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – УС по гастроентерология, хепатология и хранене, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – хоноруван преподавател към Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ - Варна 
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – Началник на Военно-морска болница към МБАЛ – Варна 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.12.2014 г. от 15.30 ч.  в аудитория „Проф. д-р Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна ​ ​