Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Физиология и патофизиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 4/ 15.01.2016 г.
Кандидат: Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-71/ 15.03.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра "Физиология и патофизиология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н. – Катедра „Патофизиология", Ректор на МУ – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н. – Катедра „Патофизиология" при МУ – София Рецензия
Външен член Проф. Адриана Иванова Бочева, д.м. – Катедра „Патофизиология" при МУ – София Рецензия
Външен член  Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б.  – доцент по биохимия, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Директор на Медицински колеж- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

 Доц. д-р Радко Златков Радев, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ -Варна

 

 
Външен член Доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м. - Ръководител на Катедра „Физиология и патологична физиология" при МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.06.2016 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в
Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.
​ ​