Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Николаев Тодоров

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.12.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Медицинска радиология и рентгенология" (вкл. използване на радиоактивни изотопи"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"
Кандидат:д-р Георги Николаев Тодоров
Тема на дисертационния труд: „Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепото-билярната система"
Научен ръководител: Проф. д-р Боян Балев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-364/26.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. – Клиника „Жлъчна, панкреатична, чернодробна и обща хирургия", МБАЛ „Токуда", гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", Медицински университет – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Милан Петков Тотев, д.м.н. – Началник отделение по стационарна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м.н. – Ръководител на Университетската Катедра по Образна диагностика, при МУ-София, УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", Медицински университет - Варна 
Външен членДоц. д-р Галина Иванова Кирова-Неделякова, д.м. – Завеждащ клиника по образна диагностика към МБАЛ „Токуда Болница", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на ​16.12.2016 г. (петък) от 12.30 ч. в
аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МУ – Варна.
​ ​​