Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гергана Костадинова Ингилизова-Пенчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Медицинска биология"
Факултет   Фармация
Първично структурно звеноКатедра „Биология"
Кандидат:Гергана Костадинова Ингилизова-Пенчева
Тема на дисертационния труд: „Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцитни и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв"  
Научни ръководители: 

 Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.

 Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-215/ 16.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б. – Ръководител Катедра „Биология" при МУ–Становище
Външен член Проф. д-р Илия Цветанов Ватев, д.м. – Катедра „Биология" при Медицински университет - СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м. – АГ специалист, гр. Варна
Рецензия

Външен член Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, д.м. – Катедра Биология при Медицински университет – София Становище
Външен член Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ –Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" 
Външен член Доц. д-р Хампо Диванян, д.м. – специалист по биология, гр. Варна  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.07.2016 г. (петък) от 13.00 ч.
в зала 816 на Факултет по фармация при МУ – Варна.  ​ ​