Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Aс. Гергана Бончева Ненова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на общественото здраве"
Факултет   Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:ас. Гергана Бончева Ненова
Тема на дисертационния труд: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи"
Научни ръководители: 

Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-224/24.06.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Заместник-ректор „Учебна дейност", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ - ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. Стефан Недков Янев, д.п. - Ръководител Катедра „Кинезитерапия", МУ- СофияСтановище
Външен членДоц. Петя Андреева Парашкевова, д.п. - Ръководител Катедра „Обществено здраве и социални дейности", РУ „Ангел Кънчев"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м. - Ръководител УС „Рехабилитатор", Медицински колеж при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество" на Медицински университет-Варна 
Външен членДоц. Стефка Павлова Миндова, д.п. - Катедра „Обществено здраве и социални дейности",РУ „Ангел Кънчев" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.07.2016 г. (четвъртък)
от 10.00 ч. в зала „Докторантско училище", сграда „Ректорат".
​ ​