Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл.ас. Станислава Павлова Пенева

​​

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.01.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: „Управление на здравните грижи "
Факултет: Обществено здравеопазване
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 72/10.07.2015 г.
Кандидат:гл. ас. Станислава Павлова Пенева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-307/04.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – Директор Филиал Шумен при МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99"Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", ФОЗ при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. – Катедра „Общественоздравни науки", Факултет „Обществено здраве" при МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Зам.-ректор УД на МУ-Варна, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Здрави грижи" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. - Катедра „Здравни грижи" при Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-декан Факултет „Обществено здравеопазване" 
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – Катедра „Сестрински терапевтични грижи" при МУ –Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Науч​ното жури ще се проведе на 23.02.2016 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​