Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Христиана Росенова Маджова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Терапевтична стоматология"
Факултет   Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:д-р Христиана Росенова Маджова
Тема на дисертационния труд: „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване"
Научен ръководител: Доц. д-р Владимир Панов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-291/01.08.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 г.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – гр. СофияРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - Председател на Отделение по медицински науки - БАНСтановище
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при ФДМ – Варна 
Външен членДоц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" при МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
                                                 Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.09.2016 г.
                                                  (вторник) от 15.00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров"
                                                  в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ –Варна.
​ ​