Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Иван Атанасов Костов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 20.12.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 71/13.08.2013г.
Кандидати:д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-281/14.10.2013 г. и Р-109-302/26.11.2013 г.Изготвя
Председател1. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н – Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член2. Доц. д-р Елиян Петров Рачев, д.м. – I-ва АГ болница, гр.СофияРецензия
Външен член3. Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. – Университетска болница „Майчин дом" – гр. СофияСтановище
Външен член4. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Фармакология", МУ - Пловдив Становище
Външен член 5. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, д.м. – Национален консултант по неонатологияСтановище
Вътрешен член6. Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Научен секретар на МУ - ВарнаСтановище
Външен член7. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – Катедра "Акушерство и гинекология", МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член1. Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан Факултет „Медицина", МУ - Варна 
Външен член2. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Председател на Българско дружество по акушерство и гинекология; Началник Клиника „Бременност с повишен риск", Университетска болница „Майчин дом" – гр. София 
Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.01.2014 г. от 14.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ - Варна

​ ​