Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Илия Желев Славов, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: „Фармакогнозия"
Факултет Фармация
Първично структурно звено Катедра „Фармацевтични технологии"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 29/12.04.2016 г.
Кандидат:ас. Илия Желев Славов, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-204/10.06.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. Калоян  Добринов Георгиев, д.х. - Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. Александър Борисов Златков, д.ф. - Kатедра „Фармацевтична химия" при МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н. - Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д.б.н. Румен Димитров Младенов - Ръководител Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия" при МУ - ПловдивСтановище
Външен член Доц. Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова, д.б. - Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия" при МУ – ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – Ръководител Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Евгени Евгениев Григоров, д.м. - Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Добри Лазаров Иванов, д.б. - Катедра „Биология" при МУ-Варна 
Външен членДоц. Анели Методиева Неделчева, д.б. - Катедра „Ботаника" при Софийски университет „Св. Климент Охридски"       
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2016 г. (петък) от 15.00 часа
в Заседателната зала на МУ – Варна.
​ ​