Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Йоланда Константинова Папазова

​​

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Пластично-реконструктивна и естетична хирургия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести"
 УС „Гръдна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: д-р Йоланда Константинова Папазова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-157/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. - Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, д.м.н. - Началник клиника по изгаряния и пластична хирургия -  УМБАЛСМ „Пирогов", гр. СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Роман Кирилов Романски, д.м. - Началник клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова, д.м. - Секция по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Пирогов", гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан на Факултет „Медицина", Ръководител УС „Гръдна хирургия", Катедра „Хирургически болести" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м. - УС „Гръдна хирургия", Катедра „Хирургически болести" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Иван Жечев Трайков, д.м.н. – Началник Клиника по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) в Заседателна зала
(II етаж) на МУ- Варна. ​ ​