Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Иван Стоянов Александров

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:„Медицинска психология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидати:Гл. ас. Иван Стоянов Александров, д.пс.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-163/27.05.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р  Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Зам.-ректор КНС при МУ-Варна  Становище
Външен членПроф. д-р Галя Тодорова Герчева-Несторова, д.пс.н. – Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна, Катедра „Психология"Рецензия
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.- Зам.-ректор УД на ВСУ „Черноризец Храбър",  Катедра „Психология"Рецензия
Външен членПроф. д.ик.н. Красимир Марков Марков – Катедра „Педагогика и управление на образованието", Шуменски университет „Константин Преславски"Становище
Вътрешен член Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. - Катедра „Вътрешни болести, неврология и психиатрияпри" МУ -ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ –ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Диана Станчева Димитрова, д.пс. – Зам.-директор на Медицински колеж - Варна 
Външен членДоц. Минко Стоев Хаджийски, д.пс. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) от 16.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​