Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Юлия Енчева Кленске

Д-р Юлия Енчева Кленске

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Дата: 14.06.2013 г., 13.00 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Акушерство и гинекология"

Първично звено: Катедра по  акушерство и гинекология

Тема на дисертационния труд: „Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (Nova Sure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения"

Научни ръководители:
Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – Ръководител Катедра по  акушерство и гинекология
Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – Ръководител Катедра по акушерство и гинекология, МУ - Варна

Членове:

  1. Проф. Д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска болница „Майчин дом", Началник Клиника „Бременност с повишен риск" - София
  2. Доц. д-р Стоян Йотов Танчев, д.м. – МУ – Плевен, Ръководител Катедра по акушерство и гинекология
  3. Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. – МУ – Плевен, Факултет по здравни грижи, Катедра по акушерски грижи
  4. Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология

Резервни членове:
Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. – МУ – Плевен, Катедра по акушерство и гинекология, Началник Клиника „Гинекология"

Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология 

Официални рецензенти:

  1. проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н.
  2. доц. д-р  Стоян Йотов Танчев, д.м.

Дата на публична защита: 01.07.2013 г. /понеделник/ от 14.30 ч. в III Аудитория на МУ – Варна. 

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3