Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф.

                                                                   ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 26.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природн​и науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Биохимия"
Факултет: Фармация
Първично структурно звено Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат: Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-250/04.08.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д.б.н. Иван Георгиев Иванов – Институт по молекулярна биология при БАНРецензия
Външен членПроф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членПроф. Емануил Павлов Гачев, д.м.н. – Катедра „Медицинска химия и биохимия" при МУ – СофияРецензия
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата „Биохимия" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. Тренка Аргирова Гетова, д.б. – Катедра „Биохимия", БФ на СУ „Св. Климент Охридски"Становище
Вътрешен членДоц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутрегонимика" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ – Варна 
Външен членПроф. Светла Димитрова Петрова-Чанкова, д.б. – Катедра „Биохимия", БФ на СУ „Св. Климент Охридски 
Резюмета на научните трудове ​ ​
​​ ​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​​