Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Камелия Жечкова Братоева

​​​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​   ​​Дата на публикуване: 03.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Патофизиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Камелия Жечкова Братоева
Тема на дисертационния труд:„Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти"
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Ганка Бекярова, д.м.н.

 Доц. д-р Мария Цанева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-355/10.12.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител УС по патофизиология, Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м. - Ръководител на Катедра "Физиология и патологична физиология" при МУ-Плевен Рецензия
Външен член Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н. – Катедра „Патофизиология" при МУ-София Рецензия
Външен член Проф. Адриана Иванова Бочева, д.м. – Катедра „Патофизиология" при МУ-СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - Ръководител УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Катедра „Вътрешни болести" при МУ-ВарнаСтановище
Автореферат​ ​
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.02.2016 г. (четвъртък) от 14.00 ч.
                                                                          в III-та аудитория на МУ - Варна ​ ​